Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Böleşmek
LINE it!
 1323 seredişler

(Sesleriň umumy sany 0, Portaça reýting 0) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy Türkmenistanyň medeniýet we teleradioýaýlymlar ministrliginiň garamagyna degişlidir.

TDÇA­sy Türkmenistanyň Prezidenti permany esasynda 1994­-nji ýylyň 1­nji Türkmenbaşy aýynda döredildi.

  TDÇA­-da 6 kafedra bar.
 • "Žiwopis we kompozisiýa " kafedrasy
 • “Grafika” kafedrasy
 • “Heýkeltaraşlyk” kafedrasy
 • “Binagärçilik we bezeg” kafedrasy
 • “Milli sungaty” kafedrasy
 • “Sungatyň taryhy we nazaryýeti” kafedrasy.

Şu kafedralar ýokary okuw mekdebiniň esasyny düzýär.

Esasan ýokary çeperçilik mekdebiniň ylmy ugurlary şekillendiriş sungatynyň görnüşlerine esaslanýar, şeýle­de häzirki zaman sungatynyň derejesine we görnüşlerine daýanýar.

  TDÇA­da 16 sany hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanaýar.
 • Žiwopis we kompozisiýa (Türkmenleriň miniatýur nakgaşçylygy, stanok nakgaşçylygy, teatr-haşam nakgaşçylygy, filmiň şekillendiriş çözgüdi, monumental nakgaşçylygy)
 • Grafika (stanok grafigi, kitap grafigi we plakat)
 • Heýkeltaraşlyk (heýkeltaraşlyk)
 • Binagärlik (binagärlik, binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi)
 • Dizaýn (dizaýn)
 • Milli sungat (keramika sungaty, halyçylyk sungaty, zergärçilik sungaty)
 • Sungaty öwreniş (şekillendiriş sungatynyň taryhy we nazaryýeti)
 • Ylmy bölümiň işi ýokarda sanalan sungatyň ugurlary boýunça hünärmenleri dünýäniň standartlaryna laýyklykda taýýarlaýar, şeýle­de kesgitlenen täze akymlara daýanýar.

Salgy we kontaktlar

2022 köçe (A. Nowaýi), 90 tel. (99312) 39-38-02/53-55-08

http://www.tmgid.cc/