Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministirligi

Böleşmek
LINE it!
 615 seredişler

(Sesleriň umumy sany 0, Portaça reýting 0) Haýyş edýäris Giriň ses bermek üçin

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministirligi

Ministrliginiň esasy ýerine ýetrirýän funksiýasy döwlet syýasatynyň amala aşyrmak ýerli arhitikturasy, şäher gurluşygy,  seýsmologiýa işleri we ýurduň gurluşyk işlerini özgertmek barada strategiýasyny kesgitlemek. Esasy ministrliginiň amala aşyryş işi sosial medeni durmuş taraplary ýaşaýyş jaýlar, dokma toplumlar we kommunal Türkmenistany Prezidentiniň maksatnamasyna laýyklykda sosial durmuş obalarda, şäher etraplarda we etrap merkezlerinde 2020 ýylda girzilen oba etrap mekdeplerinde, çagalar bagy, hassahanalar, ýaşaýyş jaýlar , medeni merkzleri häzirki döwür enjamlar bilen ilaty üpjün etmek.

Websaýt: http://www.construction.gov.tm/

Salgy we kontaktlar

Arçabil şaýoly, 84 tel.: (99312) 44-47-02

http://www.tmgid.cc/